Bộ Đề từ 00 đến 99 – Cách đánh dàn đề hiệu quả

Bộ Đề từ 00 đến 99 là một bài viết sẽ tổng hợp tất cả các bộ số đề hot nhất hiện nay. Bài viết này sẽ giúp lô thủ mới tìm hiểu về cách đánh dàn đề và biết được các thuật ngữ về những con số. Trong bộ môn này của chúng ta có rất nhiều người chơi chốt số dàn đề với những bộ đề. Sky88 sẽ chia sẻ nội dung bài viết sau để có thẻ giúp ích cho các bạn nào chuẩn bị tham gia vào bộ môn lô đề này nhé. Bắt đầu nào!

Bộ đề từ 00 đến 99 cho tân lô thủ

Ngay bên dưới sẽ là danh sách chi tiết cho tất cả 100 bộ số đề.

Các bạn hãy chơi dàn đề hoặc chơi lô đề online để có tỷ lệ 1 ăn 99. Còn nếu các bạn chơi tại gia thì chỉ có tỷ lệ 1 ăn 70 hoặc cao lắm là 1 ăn 80 thôi. Đánh lô đề online cũng sẽ tiện lợi và giá cũng sẽ rẻ hơn bên ngoài. Chơi ở đâu cũng là chơi, nên các bạn hãy chơi online để tối ưu cho lợi nhuận của mình và lưu ý hãy chọn cho mình một nhà cái uy tín và an toàn. Sky88 là một ứng cử viên sáng giá nhất đó nhé. Hãy bấm vào link đăng ký tài khoản để trải nghiệm ngay hôm nay.

bo-de-tư-00-den-99
Bộ đề từ 00 đến 99

Hãy xem thêm: Chi tiết cách đăng ký Sky88

Chi tiết bộ đề từ 00 đển 99

 • Bộ 00 gồm các số 00,05,50,55 nhé.
 • Bộ 01 gồm các số 01,10,06,60,51,15,56,65 nhé.
 • Bộ 02 gồm các số 02,20,07,70,52,25,57,75 nhé.
 • Bộ 03 gồm các số 03,30,08,80,53,35,58,85 nhé.
 • Bộ 04 gồm các số 04,40,09,90,54,45,59,95 nhé.
 • Bộ 05 gồm các số 05,50,00,55 nhé.
 • Bộ 06 gồm các số 06,60,01,10,56,65,51,15 nhé.
 • Bộ 07 gồm các số 07,70,02,20,57,75,52,25 nhé.
 • Bộ 08 gồm các số 08,80,03,30,58,85,53,35 nhé.
 • Bộ 09 gồm các số 09,90,04,40,59,95,54,45 nhé.
 • Bộ 10 gồm các số 10,01,15,51,60,06,65,56 nhé.
 • Bộ 11 gồm các số 11,16,61,66 nhé.
 • Bộ 12 gồm các số 12,21,17,71,62,26,67,76 nhé.
 • Bộ 13 gồm các số 13,31,18,81,63,36,68,86 nhé.
 • Bộ 14 gồm các số 14,41,19,91,64,46,69,96 nhé.
 • Bộ 15 gồm các số 15,51,10,01,65,56,60,06 nhé.
 • Bộ 16 gồm các số 16,61,11,66 nhé.
 • Bộ 17 gồm các số 17,71,12,21,67,76,62,26 nhé.
 • Bộ 18 gồm các số 18,81,13,31,68,86,63,36 nhé.
 • Bộ 19 gồm các số 19,91,14,41,69,96,64,46 nhé.
 • Bộ 20 gồm các số 20,02,25,52,70,07,75,57 nhé.
 • Bộ 21 gồm các số 21,12,26,62,71,17,76,67 nhé.
 • Bộ 22 gồm các số 22,27,72,77 nhé.
 • Bộ 23 gồm các số 23,32,28,82,73,37,78,87 nhé.
 • Bộ 24 gồm các số 24,42,29,92,74,47,79,97 nhé.
 • Bộ 25 gồm các số 25,52,20,02,75,57,70,07 nhé.
 • Bộ 26 gồm các số 26,62,21,12,76,67,71,17 nhé.
 • Bộ 27 gồm các số 27,72,22,77 nhé.
 • Bộ 28 gồm các số 28,82,23,32,78,87,73,37 nhé.
 • Bộ 29 gồm các số 29,92,24,42,79,97,74,47 nhé.
 • Bộ 30 gồm các số 30,03,35,53,80,08,85,58 nhé.
 • Bộ 31 gồm các số 31,13,36,63,81,18,86,68 nhé.
 • Bộ 32 gồm các số 32,23,37,73,82,28,87,78 nhé.
 • Bộ 33 gồm các số 33,38,83,88 nhé.
 • Bộ 34 gồm các số 34,43,39,93,84,48,89,98 nhé.
 • Bộ 35 gồm các số 35,53,30,03,85,58,80,08 nhé.
 • Bộ 36 gồm các số 36,63,31,13,86,68,81,18 nhé.
 • Bộ 37 gồm các số 37,73,32,23,87,78,82,28 nhé.
 • Bộ 38 gồm các số 38,83,33,88 nhé.
 • Bộ 39 gồm các số 39,93,34,43,89,98,84,48 nhé
 • Bộ 40 gồm các số 40,04,45,54,90,09,95,59 nhé
 • Bộ 41 gồm các số 41,14,46,64,91,19,96,69 nhé
 • Bộ 42 gồm các số 42,24,47,74,92,29,97,79 nhé
 • Bộ 43 gồm các số 43,34,48,84,93,39,98,89 nhé
 • Bộ 44 gồm các số 44,49,94,99 nhé
 • Bộ 45 gồm các số 45,54,40,04,95,59,90,09 nhé.
 • Bộ 46 gồm các số 46,64,41,14,96,69,91,19 nhé.
 • Bộ 47 gồm các số 47,74,42,24,97,79,92,29 nhé.
 • Bộ 48 gồm các số 48,84,43,34,98,89,93,39 nhé.
 • Bộ 49 gồm các số 49,94,44,99 nhé.
 • Bộ 50 gồm các số 50,05,55,00 nhé.
 • Bộ 51 gồm các số 51,15,56,65,01,10,06,60 nhé.
 • Bộ 52 gồm các số 52,25,57,75,02,20,07,70 nhé.
 • Bộ 53 gồm các số 53,35,58,85,03,30,08,80 nhé.
 • Bộ 54 gồm các số 54,45,59,95,04,40,09,90 nhé.
 • Bộ 55 gồm các số 55,50,05,00 nhé.
 • Bộ 56 gồm các số 56,65,51,15,06,60,01,10 nhé.
 • Bộ 57 gồm các số 57,75,52,25,07,70,02,20 nhé.
 • Bộ 58 gồm các số 58,85,53,35,08,80,03,30 nhé.
 • Bộ 59 gồm các số 59,95,54,45,09,90,04,40 nhé.
 • Bộ 60 gồm các số 60,06,65,56,10,01,15,51 nhé.
 • Bộ 61 gồm các số 61,16,66,11 nhé.
 • Bộ 62 gồm các số 62,26,67,76,12,21,17,71 nhé
 • Bộ 63 gồm các số 63,36,68,86,13,31,18,81 nhé.
 • Bộ 64 gồm các số 64,46,69,96,14,41,19,91 nhé.
 • Bộ 65 gồm các số 65,56,60,06,15,51,10,01 nhé.
 • Bộ 66 gồm các số 66,61,16,11 nhé.
 • Bộ 67 gồm các số 7 67,76,62,26,17,71,12,21 nhé.
 • Bộ 68 gồm các số 68,86,63,36,18,81,13,31 nhé.
 • Bộ 69 gồm các số 69,96,64,46,19,91,14,41 nhé.
 • Bộ 70 70,07,75,57,20,02,25,52 nhé.
 • Bộ 71 gồm các số 71,17,76,67,21,12,26,62 nhé.
 • Bộ 72 gồm các số 72,27,77,22 nhé.
 • Bộ 73 gồm các số 73,37,78,87,23,32,28,82 nhé.
 • Bộ 74 gồm các số 74,47,79,97,24,42,29,92 nhé.
 • Bộ 75 gồm các số 75,57,70,07,25,52,20,02 nhé.
 • Bộ 76 gồm các số 76,67,71,17,26,62,21,12 nhé.
 • Bộ 77 gồm các số 77,72,27,22 nhé.
 • Bộ 78 gồm các số 78,87,73,37,28,82,23,32 nhé.
 • Bộ 79 gồm các số 79,97,74,47,29,92,24,42 nhé.
 • Bộ 80 gồm các số 80,08,85,58,30,03,35,53 nhé.
 • Bộ 81 gồm các số 81,18,86,68,31,13,36,63 nhé.
 • Bộ 82 gồm các số 82,28,87,78,32,23,37,73 nhé.
 • Bộ 83 gồm các số 83,38,88,33 nhé.
 • Bộ 84 gồm các số 84,48,89,98,34,43,39,93 nhé.
 • Bộ 85 gồm các số 85,58,80,08,35,53,30,03 nhé.
 • Bộ 86 gồm các số 86,68,81,18,36,63,31,13 nhé.
 • Bộ 87 gồm các số 87,78,82,28,37,73,32,23 nhé.
 • Bộ 88 gồm các số 88,83,38,33 nhé.
 • Bộ 89 gồm các số 89,98,84,48,39,93,34,43 nhé.
 • Bộ 90 gồm các số 90,09,95,59,40,04,45,54 nhé.
 • Bộ 91 gồm các số 91,19,96,69,41,14,46,64 nhé.
 • Bộ 92 gồm các số 92,29,97,79,42,24,47,74 nhé.
 • Bộ 93 gồm các số 93,39,98,89,43,34,48,84 nhé.
 • Bộ 94 gồm các số 94,49,99,44 nhé.
 • Bộ 95 gồm các số 95,59,90,09,45,54,40,04 nhé.
 • Bộ 96 gồm các số 96,69,91,19,46,64,41,14 nhé.
 • Bộ 97 gồm các số 97,79,92,29,47,74,42,24 nhé.
 • Bộ 98 gồm các số 98,89,93,39,48,84,43,34 nhé.
 • Bộ 99 gồm các số 99,94,49,44 nhé.
bo-de-tư-00-den-99
Chi tiết bộ đề từ 00 đến 99

Cách đánh dàn đề hiệu quả thế nào?

Dàn đề là một cách chơi nhiều số đề vào cùng lúc. Tùy vào phương pháp soi cầu lô đề mà sẽ có những dàn đề khác nhau. Bên trên là tổng hợp 100 bộ đề từ bộ đề 00 đến 99 chi tiết giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm những con số cho mình.

Để thắng lợi luôn đạt được kết quả cao nhất và một cách an toàn nhất. Các bạn hãy tính toán thật kỹ số vốn mình sẽ bỏ ra chơi và ngày mà mình nuôi. Các bạn xác định nuôi dàn đề đó trong khoảng thời gian bao nhiêu ngày, hãy chuẩn bị số vốn thật đầy đủ chuẩn bị tác chiến nhé.

Còn nếu như các bạn có vốn ít, thì hãy chia nhỏ vốn ra để nuôi. Nếu các bạn có nhiều vốn, thì có thể nâng khung lên để tạo lợi nhuận cao nhất. Có rất nhiều loại bí kíp soi cầu cho ra cầu lô với các dàn đề này.

Có thể bạn cần: Soi cầu khổng tử là gì? Cách bắt lô hay nhất trong soi cầu khổng tử

Nhiều bạn sẽ cho rằng đánh dàn đề không hiệu quả ? Nhưng thực tế, khi chơi dàn đề các bạn sẽ dễ dàng có đươc lợi nhận đều đều mỗi ngày.

Vì sao nên chơi dàn đề online?

Tất cả các hình thức đánh theo dàn có nghĩa là chúng ta phải đánh rất nhiều lô đề khác nhau. Tỷ lệ trả thưởng đánh đề bên ngoài thường rơi vào tỷ lệ là 1 ăn 70 hoặc cao hơn là 1 ăn 80. Như vậy sẽ rất bất lợi cho những bạn chơi dàn nhiều số. Và nếu như có dàn đề nào đó hơn 60 số thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không muốn vào tiền.

Nhưng khi các bạn chơi online thì tỷ lệ trả thưởng lại là 1 ăn 99. Như vậy các bạn hoàn toàn thoải mái hơn khi đánh tất cả các thể loại dàn đề. Dù các bạn có đánh dàn 68 số thì vẫn sẽ có lãi được.

Ví dụ: Bạn đánh dàn 68 số mỗi con 10k sẽ mất 680k. Khi thắng bạn nhận được 990k như vậy sẽ có lãi 310k.

bo-de-tư-00-den-99
Tại sao nên chơi dàn đề trong các bộ đề từ 00 đến 99

Đánh đề bạch thủ 1 số là các bạn có 1% cơ hội trúng, đánh 68 số là chúng ta đã nắm trong tay 68% cơ hội trúng. Như vậy các bạn tự hiểu tại sao lại có nhiêu người vẫn thích chơi dàn đề rồi nha.

Lời kết

Trên đây là các thông tin về bộ đề từ 00 đến 99 cũng như cách chơi dàn đề và tại sao lại có nhiều người thích dàn đề đến như vậy. Qua đó các bạn cũng đã biết được hãy nên chơi đề online để chủ động và số tiền thắng cũng cao hơn. Còn chần chừ gì nữa, hay đăng ký Sky88 ngay để trải nghiệm dàn đề theo các bộ đề từ 00 đến 99 đi nào. Chúc bạn sẽ rực rỡ hôm nay và tất cả các ngày kế tiếp nhé!